Betingelser


  POS NORDIC NORSHOP 

   Vi leverer komplette butikkdata løsninger

              Betingelser


POS NORDIC NORSHOP 


Salgsbetingelser og Garanti


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra POS NORDIC NORSHOP. Betingelsene gjelder i det tilfelle, hvor det ikke er inngått andre skriftlige avtaler mellom kjøper og POS NORDIC NORSHOP.


Alle priser er eks. moms og ekskl. frakt/porto. Det tas forbehold for eventuelle feil og trykkfeil i prisangivelser, prisendringer og leveringssvikt fra leverandører, samt pris- og avgiftsendringer.

Varens utseende kan variere fra foto. Det tas også forbehold for eventuelle endringer i spesifikasjoner for produkter.

Porto og frakt er ikke innregnet i priser, men følger Postens forsendelsespriser. Beløp under kr. 1000, tillegges kr. 100,00 i ekspedisjonsgebyr og levering.

Ved bestilling (ordrebekreftelse) betales min. 50%, i forskuddsbetaling, resterende beløp betales før forsendelse og levering eller henting.


Levering kan ske med Posten, eller at varen leveres direkte til kunden etter særlig avtale. Sendes varen med Posten skal det fulle beløp være innbetalt før varen sendes.

Ved levering pr. etterkrav opkreves ekstra etterkravsgebyr i.h.t. Postens satser. For et evt. restbeløp betaling pålegges administrasjonsgebyr på kr. 200,00 + 1% pr. løpende måned. forskudsbetaling til bank: Innbetaling eller forskudsbetaling kan skje via f.eks. via nettbank til firma POS NORDIC NORSHOP`s konto i Den Danske Bank. Når betalingen er registeret sendes varen til bestillingens anførte postadresse, eller det avtales et leveringstidspunkt direkte hos kunden.


Firma:

POS NORDIC NORSHOP Reg. nr.: NO982170729MVA Kontonr.: 8601 05 69011


Ved innbetaling/forskuddsbetaling er det viktig å opplyse ditt navn/firmanavn.Da våre systemer oftest er oppbyggd av komponenter fra flere leverandører, tar vi forbehold om midlertidig utsolgte varer, eksterne leveringsforsinkelser m.v. POS NORDIC NORSHOP er under ingen omstendigheder ansvarlig for kundens evt. utgifter eller tap som følge av en forsinket levering. Eventuel reklamasjon over feil og mangler på leverte produkter bes meldt oss snarest muligt og senest innen 8 dager etter mottagelsen av varen. POS NORDIC NORSHOP gir1-års garanti på alle varer.

POS NORDIC NORSHOP NUF garanterer ikke, at hardware og software virker uten avbrytelser eller er feilfri. POS NORDIC NORSHOP er ikke ansvarlig for direkte og/eller indirekte skader, tap eller driftstap som følge av feil i hardware, software eller oppseting på TFT skjermer.


Kassesystem programvaren NORSHOP PRO som er levert og eller innstallert i kassesystemer fra oss eller i kundens egen hardware, er vår eiendom og kan kun benyttes av den kunde som den er lissensiert til iht. avtale med oss. Likeledes er all bruk av vår programvare kun tillatt når årlig lisensavgift er innbetalt til oss.Varen(e) er kjøpt med de funktsjonaliteter og tekniske spesifikasjoner som angit i tilbud og ordrebekreft- else, herunder med henvisning til funksjonaliteter som beskrevet i dokumentasjon og brukerveiledninger for hardware og software. Varer tas ikke retur.

Brukerveiledninger, datablad og installasjonsveiledninger som følger med en vare er produsentens egen beskrivelse eller evt. oversettelse herav. POS NORDIC NORSHOP står inne for, at varerne overholder kravene til CE merkning.

I tvilstilfelle vedrørende produktets anvendelse eller beskrivelse henviser vi til produsentens dokumentasjon/beskrivelse på originalspråk.

Det tas forbehold for eventuelle endringer i spesifikasjoner for produkter.

De leverte varer forblir POS NORDIC NORSHOP`s eiendom inntill full betaling har funnet sted. Alle kjøp hos POS NORDIC NORSHOP skjer ifølge den på kjøpet gjeldende Norsk kjøpslov. Skulle det være forhold i ovenstående tekst som ikke tilsvarer de gjeldende regler vil Norsk kjøpslov alltid være gjeldende.


Trondheim, 01. Mai 2023POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE


Dette er en rettslig bindende avtale mellom kjøper/bruker (LISENSINNEHAVER) og

Leverandør (POS NORDrC NORSHOP) heretter kalt POS NORDIC

MERK!

Les nøye igjennom denne POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE


l. GENERELT

POS NORDIC forplikter seg gjennom POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE å vedlikeholde POS NORDIC NORSHOP Butikk-data

programvare levert av POS NORDIC. Enhver form for bruk/benyttelse av programvaren er under forutsetning av at årlig forskuddsvis innbetaling av

tilsendte faktura for brukerlisensavgift er fullt ut innbetalt. POS NORDIC NORDHOP butikkdataprogramvare er POS NORDrC NORSHOP's eiendom

og kan ikke videreformiddles, kopieres, pantsettes eller på noen annen måte videredistribueres. POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE

regulerer kun bruksretten til å benytte programvaren i LISENSINNEHAVERS bedrift.


2. KUNDENS FORPLIKTELSER

LISENS INNEHAVEREN forplikter seg til å oppfylle vilkårene i BRUKERLISENSAVTALEN. Kunden forplikter seg til å ta løpende sikkerhetskopi av

programfiler og datafiler tilhørende POS NORDIC NORSHOP Butikk-data programvare.


3. AVTALEN OMFATTER

POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE omfatter vedlikehold kun for den siste versjonen av POS NORDIC NORSHOP Butikk-data

programvare gjort tilgjengelig for LISENSINNEHAVEREN. POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE omfatter videre fri

supporttelefon, oppdateringer, NORSHOP Brukerforum/Online support, NORSHOP Workshop og NORSHOP User Mai!. Det fremgår av en egen

prisliste distribuert sammen med denne POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE hvilke tjenester som ikke inngår i POS NORDIC

NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE.


3.1 TELEFONSUPPORT

POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE omfatter fri telefonsupport. Unntakene i fri TELEFONSUPPORT kan du lese mer om i avsnitt

4 Begrensninger. Se egen prisliste for disse tjenestene. Telefonsupport inkludert i POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE utføres i

normal åpningstid mellom 11.00 og 20.00, mandag til fredag med unntak av helligdager.


3.2 OPPDATERINGER

POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE omfatter oppdatering(er) av programvaren det er tegnet brukerlisens for.

Oppdateringene tilsendes kostnadsfritt på media bestemt av POS NORDIC NORSHOP.


3.3 INFORMASJON

POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE omfatter all offentlig tilgjengelig informasjon (skriftlig eller via internett) om nye versjoner,

oppdateringer og brukertips.


4. BEGRENSNINGER

POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE omfatter ikke (I) tilpasning til annen programvare som LISENSINNEHAVER disponerer, (Il)

feilretting/-søking i POS NORDIC NORSHOP Butikk-data programvare som er forårsaket av LISENSINNEHAVERS maskinvare, (IlI) support på

versjoner eldre enn siste oppdatering tilgjengelige for alle LISENSINNEHAVERE av POS NORDIC NORSHOP Butikk-data programvare., (IV)

rekonstruksjon eller redning av tapte eller skadede data/datafiler, (V) opplæring av LISENSINNEHAVERS brukere av POS NORDIC NORSHOP

Butikk-data programvare (bruk, funksjonalitet, virkemåte, herunder regnskapsbistand), (VI) utføring av installasjon/oppdatering eller konsultasjon fra

POS NORDIC NORSHOP, (VII) bistand ved oppretting av nytt passord, (VIII) feilsøking i kundens datafiler etter for eksempel driftsavbrudd, (IX)

konvertering av kontaktregister, produktregister og prislister til POS NORDIC NORSHOP Butikk-data programvare, (X) feilsøking i nettverk,

Microsoft Windows, Microsoft Office og POS NORDIC NORSHOP Butikk-data programvare,

(XI) fremmøte hos LISENSINNEHAVER. Se egen prisliste for tjenester som ikke omfattes av POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE.


5. ANSVARSBEGRENSNINGER

POS NORDIC NORSHOP fraskriver seg ethvert øvrig garanti ansvar. Intet øvrig tilfelle skal POS NORDIC NORSHOP eller dets leverandører eller

rettsforgjengere være ansvarlig for og skader av hvilken som helst art (herunder tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av informasjon i virksomhet eller

øvrig økonomisk tap) som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke dette POS NORDIC NORSHOP produktet.


6. AVTALENS VARIGHET

POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE er obligatorisk i hele driftsperioden og så lenge LISENS INNEHAVER bruker softwaren.

POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE er gyldig til den stoppes skriftlig av LISENSINNEHAVER innen fire måneder før ny

årsfakturering finner sted. POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE faktureres for 12 og 12 måneder frem i tid og er ikke gyldig før

betaling for hele perioden er innbetalt.


7. OPPSIGELSE

POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE gjelder ut den fakturerte perioden med automatisk fornying for 12 nye måneder. Ved oppsigelse av avtalen vil et eventuelt resbeløp ikke refunderes. LISENS INNEHAVER må si opp POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE innen fire måneder før ny fakturering finner sted. Oppsigelsen må foreligge skriftlig. POS NORDIC NORSHOP forbeholder seg retten til å si opp POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE med umiddelbar virkning dersom særlige forhold skulle tilsi dette, eller om LISENS INNEHAVERS gjeldsforpliktelser ikke er oppgjort senest 10 dager etter skriftlig purring. Ved oppsigelse plikter LISENSINNEHAVER å øyeblikkelig stoppe bruken av programvaren.


8. BETALINGS VILKÅR

POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE faktureres forskuddsvis. Betalingsbetingelser er netto kontant ved levering eller per 7 dager.

LISENSINNEHAVER faktureres automatisk for ny periode, med mindre avtalen er sagt opp innen tidsfristen. Support eller konsultasjon ut over det som er avtalefestet i POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE vil bli fakturert etter den til enhver tid gjeldende prisliste.


9. OVERDRAGELSE

LISENSINNEHAVER kan ikke overdra denne POS NORDIC NORSHOP BRUKERLISENSAVTALE til tredje part (rettsubjekt).


10. NORSK LOV

Denne avtale skal være underlagt norsk lov.                                 POS NORDIC NORSHOP     www.norshopnorge.com       post@norshopnorge.com       Telefon: 90 06 48 20

                                                                              Jakob Vingsands Vei 37,          7089 Heimdal